Terms & Conditions

Algemene voorwaarden HITTA

KONO BVBA 

1. Kono bvba is een Besloten Vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0712.616.933, met vestiging op Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht in België. 

2. Kono bvba organiseert sport- en oriëntatieloopevenementen in België en Nederland. Hitta is een product dat is ontwikkeld om gebruikers op een sportieve manier in beweging te houden en de wereld te ontdekken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Hitta en alle hiermee samenhangende diensten en producten. Tenzij een product, dienst of website hier uitdrukkelijk van afwijkt. 

Toepassingsvoorwaarden 

3. Elk bezoek aan de websites van Hitta en Kono bvba is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de geraadpleegde website. Kono bvba kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden. 

Om Hitta te kunnen gebruiken dient u zich akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. 

Toelatingsvoorwaarden 

4. Het gebruik van de app is gratis en is enkel mogelijk via een persoonlijk Hitta-profiel. De gebruiker kiest zelf welke checkpoints of welke routes hij/zij wenst te vinden. 

Er kunnen in Hitta betalende opties worden toegevoegd via een door Kono bvba beheerd platform maar deze opties zullen steeds zeer duidelijk als betalend worden aangegeven. 

Deelnemingsvoorwaarden 

5. Gebruikers kunnen checkpoints of routes registeren door naar de exacte locatie te gaan van het checkpoint en hun locatie te laten nakijken via GPS signaal. Indien de gebruiker op de juiste locatie staat zal de app dit bezoek registreren en afhankelijk van de privacy instellingen opnemen in de rankings. 

6. Elke gebruiker kan via zijn eigen Hitta account de app gebruiken en routes en checkpoints registreren. De gebruiker mag in geen geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers de app gebruiken. 

7. Gebruikers verlenen aan Kono bvba een kosteloze, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content (waaronder teksten, afbeeldingen en andere bestanddelen) te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en zij vrijwaren Kono bvba voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband. 

Ranking en prijzen 

8. Bij het voltooien van routes of checkpoints kan in sommige gevallen naast een virtuele beloning (in punten) ook een fysieke beloning opleveren, bijvoorbeeld voor de winnaar of bij loting van een winnaar. Deze prijzen worden steeds op voorhand bekend gemaakt, mocht deze prijs echter niet beschikbaar zijn kan Kono bvba de inhoud van 

deze prijs volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs. Deze vervanging kan om welke reden dan ook, zonder enig recht op een vergoeding of compensatie in hoofde van de gebruiker. Een prijs is niet omzetbaar in geld (noch deels, noch volledig) en de prijs is steeds uitgeschreven op naam en niet overdraagbaar. 

Persoonsgegevens 

9. De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt zullen worden in het kader van het voltooien van een route of het vinden van een checkpoint in Hitta. 

10. De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en vlotte gebruik van de app en het naderhand contacteren van de gebruikers in verband met hun deelname aan een wedstrijd en/of eventuele prijzen, en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. Voor meer details verwijzen wij naar de Hitta privacy policy. 

Gezond en veilig sporten 

11. De checkpoints en de routes in Hitta kunnen al dan niet op de openbare weg worden geplaatst. De gebruiker is verplicht om steeds de wegcode te respecteren en waar nodig voorrang te verlenen. 

12. De gebruikers verklaren in goede gezondheid te verkeren bij intensieve sportprestaties met Hitta. 

Algemene bepalingen 

13. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Kono bvba. 

14. Kono bvba stelt alles in het werk om de gebruikservaring van Hitta zo vlot mogelijk te doen verlopen. Kono bvba draagt echter geen verantwoordelijkheid voor technische problemen tijdens het uitvoeren van een route of het vinden van een checkpoint. 

15. Het gebruik van Hitta bij sporten valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. 

Intellectuele Eigendomsrechten 

16. De op onze website verstrekte informatie, geleverde diensten en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten die exclusief behoren aan Kono bvba. 

17. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Kono bvba. 

18. Kono bvba claimt niet eigenaar te zijn van de gegevens die jij opgeeft voor jouw account of via onze diensten. Je moet beschikken over de noodzakelijke rechten op de gegevens die jij voor jouw account of via onze diensten opgeeft. 

Privacy 

19. Kono bvba bewaart de gegevens van gebruikers om verschillende redenen. Daar zijn verplichte gegevens om het account van een eindgebruiker aan te maken, te registreren, te verifiëren, te bewaren en te beveiligen. Het correct invoeren van deze persoonlijke gegevens (naam, voornaam en e-mailadres) zijn een noodzakelijke voorwaarde om een geldig account aan te maken. Kono bvba behoudt zich het recht voor, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren. 

20. Een eindgebruiker heeft het recht om te allen tijde zijn gegevens op te vragen die bij Kono bvba bewaard worden. 

21. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens te laten aanpassen door Kono bvba. 

22. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens die bij Kono bvba bewaard worden, over te dragen naar een andere partij of dienst. 

23. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens die bij Kono bvba worden bewaard, te laten wissen. 

24. Een eindgebruiker heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

25. Kono bvba voorziet steeds een volledige en aangepaste privacyverklaring op de website van Hitta. 

26. Kono bvba behoudt zich het recht voor de inhoud van de privacyverklaring aan te passen, zonder in strijd te zijn met de regels van het Belgisch recht. 

Disclaimers 

27. We gebruiken redelijke vaardigheden en zorg bij het aanbieden van onze diensten aan jou en bij het bieden van een veilige, betrouwbare en foutvrije omgeving, maar we garanderen niet dat Hitta altijd zonder verstoring, vertraging of problemen zal functioneren. Je gebruikt onze diensten op eigen risico en met toepassing van de volgende disclaimers. We bieden onze diensten als zodanig aan (‘as is’) zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doeleinde, titel, niet-schending en vrijheid van computervirussen of andere schadelijke code. We garanderen niet dat de kaarten in Hitta juist, volledig of nuttig zijn en dat de informatie die verstrekt wordt juist, volledig of nuttig is, dat onze diensten operationeel, vrij van fouten of veilig zullen zijn of dat onze diensten zonder storingen, vertragingen of imperfecties zullen functioneren. 

We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de controle van de manier waarop of wanneer onze gebruikers onze diensten of de functies, diensten en interfaces die onze diensten bieden, gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor, en niet verplicht om, de acties of gegevens (met inbegrip van de inhoud) van onze gebruikers of derden te controleren. Jij vrijwaart ons, de bestuurders, werknemers, partners en vertegenwoordigers daarvan (gezamenlijk Kono bvba), tegen alle vorderingen, klachten, aanklachten of controverses (gezamenlijk ‘vorderingen’) en schade, zowel bekend als onbekend, in verband met, voortvloeiend uit of op andere 

wijze gerelateerd aan een vordering die jij hebt op een derde. Jouw rechten met betrekking tot Kono bvba worden niet gewijzigd door de voorgaande disclaimer indien de wetgeving van het land waar je woont, en die van toepassing is als gevolg van jouw gebruik van onze diensten dit niet toestaat. 

Contact 

28. Je kan contact opnemen met Hitta voor de gegevensbescherming: info@hitta.run 

Als je vragen hebt over het privacybeleid kan je eveneens contact opnemen met info@hitta.run of kan je een brief sturen naar ons kantoor op Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht, België. 

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de belangrijkste toezichthoudende autoriteit van België, zijnde de GBA of gegevensbeschermingsautoriteit of de toezichthoudende autoriteit in uw regio. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/